Agrícola

MEDICIÓNS

Realización de medicións da cabida ou superficie de fincas, así como os lindeiros da mesma, mediante os aparellos e programas específicos. Ver máis

CATASTRO

Informes catastrais de superficie,lindeiros, identificacións de bens inmobles e certificados de antigüidade. Ver máis

HERDANZAS

Realización e tramitación de herdanzas, valoracións, localización de fincas, inventario de bens e valoracións económicas. Ver máis

VALORACIÓNS

Realización de valoracións e taxacións de fincas (rústicas, tipo de cultivo, árbores ornamentais, zona e situación e outros factores. Ver máis

MEDIO AMBENTE

Levamos a cabo todo tipo de tarefas mediante a man de unha empresa colaboradora (Ela ingeniería y medio ambiente). Ver máis